ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “สายลุ้น” ชมตอนจบ HOTEL STARS THE SERIES ตอนจบก่อนใคร

23 ม.ค. 63

3545 views

ผู้โชคดีจากกิจกรรม ชมตอนจบ HOTEL STARS THE SERIES ตอนจบก่อนใคร จะได้รับบัตรเข้าร่วมงาน HOTEL STARS BYE’NIOR ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโฮเทลสตาร์ ร่วมชมตอนจบก่อนใครไปพร้อมกับเหล่านักแสดงประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำรอง “สายลุ้น”
1. ไกรวิชญ์ คูณมี
2. จิราพร ยิ้มศรีแพร
3. จิระนันท์ วายุระกุล
4. Nitsawara Thanbancha
5. ฐิติพร สุวรรณเทศ
6. ปิยะนันท์ เฉลิมวิเชียรพร
7. เบญจมาศ อั่งลี่
8. สุปรียา ป้อมอาสา
9. รุ่งทิวา หวังค้ำกลาง
10. สุภาวดี นราโค่ง
11. โชติกา ป้อมเชียงพิณ

ผู้โชคดีทั้ง 11 ท่านจะต้องยืนยันสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. 
โดยจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย Mello Thailand  ทาง In box หรือ Direct Message.

มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
###

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “สายลุ้น”

1. Sathanapong Limwongthong
2. กมณฑน์ธนิน มาตกลาง
3. กมลวรรณ อินทรเนตร
4. เกศราภรณ์ คล่องแคล่ว
5. ขวัญตา แย้มกสิกร
6. จันทิมา ธรรมหรรษา
7. ซาราห์ สมนาค
8. ณัฏฐ์ ทาวงค์
9. ดารัตน์ ปักดีนาค
10. ทิพากร สำเนาการ
11. ธนาพร ปัญจปรีชา
12. ธมลวรรณ ธงเงิน
13. ปฐมาภรณ์ พิทักษ์สวัสดิ์
14. ปานชีวัน ประกอบไวทยกิจ
15. ปาริชาติ ชิดโคกสูง
16. พรพนา ภุชงค์เจริญ
17. พัณณ์ชิตา วิเศษธัญโรจน์
18. พิมพ์ชนก จันทร์ชัย
19. ภรณ์ทิพย์ จันต๊ะนาเขต
20. มนัสชนก รัตนนิ่มนวล
21. วาสนา มิตรสายชล
22. ศิริวรรณ วงศ์จันทา
23. สิริพร ปัญจ๋า
24. สิริมา กมลพัฒน์ธนโชต
25. สุดาลักษณ์ กิจจาปัญญากุล
26. สุทธิดา วิวัฒรางกูล
27. สุพรรณี สำเนาการ
28. อรณิช เด่นมณีดวง
29. อรนรี ผึ้งสอน
30. เอมมิกา บัวกลิ่น
ผู้โชคดีทั้ง 30 ท่านจะต้องยืนยันสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. 
โดยจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย Mello Thailand  ทาง In box หรือ Direct Message. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กิจกรรมอื่นๆ